A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos nyomtatványok letölthetők:

 •  

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

 •  

MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 

Kommunális adókötelezettség terheli azokat a magánszemélyeket, akik az önkormányzat illetékességi területén

 1. építmény- illetve telekadó fizetési kötelezettség hatálya alá tartoznak, továbbá
 2. nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkeznek.

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az építmény- illetve a telekadónál leírtak az irányadók.

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 6.000 forint.

A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell a kommunális adót megfizetni: az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig.

Az adóalany a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén jogosult az adó felfüggesztésére.

Az adófelfüggesztés

Adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé:

 1. az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély,
 2. aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él,
 3. a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően.

Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adó az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani.

Az adófelfüggesztéssel kapcsolatos eljárás

Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adó- és vámhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adó- és vámhatóság a kérelmekről nyilvántartást vezet, illetve - amennyiben a kérelemnek helyt ad - akkor megkeresi az ingatlan-nyilvántartást, hogy soron kívül jegyezzen be jelzálogjogot a megfizetendő adó erejéig. Az adó- és vámhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Az adófelfüggesztés megszűnik:

 1. a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával,
 2. az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával,
 3. az adófelfüggesztés iránti kérelem írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával.

A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső esedékessé vált adó és annak kamatai megfizetéséről az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatot hoz.

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

MFP logo RGB

bga alap logo

Rövid hírek

Legfrissebb szám

Oldalainkat 107 vendég és 0 tag böngészi