PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Újszentiván Község Önkormányzata –mint az Újszentiváni Településgazdálkodási Kft. egyszemélyes tulajdonosa –pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

A pályázat kiírója: Újszentiván Község Önkormányzata 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. sz.
A kinevezési jogkör gyakorlója: Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:Képviselő-testület) Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Újszentiván Község  Polgármestere
A munkaviszony időtartama:2020. február 01 napjától számított 5 év, 2025. február 01. napjáig tartó határozott időre 3 hónap próbaidővel. Jogállás: Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor, ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Az ügyvezető feladata, a Társaság, alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása. Kiemelt feladat a szállásolási tevékenység ellátása, a működtetés biztosítása, a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,•a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,•a Képviselő-testület által elfogadott tervekben meghatározott célok megvalósítása,•a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,•teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki-gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,•a Mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

A pályázati feltételek: a) büntetlen előélet;  b) cselekvőképesség;c) kereskedelmi, falusi vendéglátó és/vagy egyéb szállásoltatáshoz kapcsolódó végzettség, illetve a végzettség megszerzésének vállalása a kinevezést követő 3. évig, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a) vezetői tapasztalat1  b)helyismeret. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:1.a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;2.iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;3.3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;4.szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok; 6.nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;7.nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul nyílt ülés tartásához;8.nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről;9.nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
.nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul;.Nyilatkozat a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelésekről.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a Képviselő-testület döntése szerint, de legkorábban 2020. február 01.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 15.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Újszentiván Község Polgármesterének címezve, postai úton (6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.)vagy személyesen  Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Újszentiván Község Önkormányzatának Polgármestere nyújt, személyesen ügyfélfogadási időben.
 Pályázati kiírás közzétételének helye és ideje:•Újszentiván Község honlapja www.ujszentivan.hu A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje: A benyújtott pályázatokat formai szempontból a Képviselő-testület Bizottsága/jegyző vizsgálja és azokat döntésre a Képviselő-testület 2020. januári ülésére előterjeszti. A Képviselő-testület elé tárt pályázatok benyújtói további kérdések feltevése céljából kötelesek részt venni a Képviselő-testület 2020 januári ülésén. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
Újszentiván, 2019 december 04

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Epreskert Rendezvényház

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

Legfrissebb szám

Oldalainkat 166 vendég és 0 tag böngészi